موزه سنگ فارس در محاصره نخاله های ساختمانی و زباله های شهری

پلمپ ۹واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شیراز
«خبرجنوب» نوشت: این روزها نخاله های ساختمانی و زباله های شهری، موزه سنگ فارس را محصور کرده و حریم منظری آن مخدوش شده است. موزه ای که در یکی از مجموعه عمارت های ملی شیراز، آثار سنگی متعلق به دوره های مختلف تاریخی را در معرض دید عموم قرار داده و همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است!

پلمپ ۹واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شیراز