نیاز ضروری فارس به ۵۰ تا ۱۰۰ تخت توانبخشی

پلمب گسترده انبارهای لوازم خانگی در شیراز
«خبرجنوب» نوشت: مغفول ماندن راه اندازی تخت های توانبخشی هزینه های عوارض مربوطه را چند برابر کرده است.

پلمب گسترده انبارهای لوازم خانگی در شیراز