ایران انفجار تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد

پرچم جدید امریکا بعد از انتخابات!
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه،انفجار تروریستی در استان بلوچستان پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن از انسانهای بی گناه بویژه زنان و کودکان شد را به شدت محکوم کرد.

پرچم جدید امریکا بعد از انتخابات!

دانلود بیتالک