خلبانان روس نیروی هوایی آمریکا در سوریه را به ستوه درآورده‌اند

پرورش: هما به این آب و خاک جان تازه‌ای دمید
خلبانان روس هیچ یک از پروتکل های بین المللی در خصوص نحوه تعامل با سایر نیروهای هوایی در یک منطقه جنگی را رعایت نمی کنند.

پرورش: هما به این آب و خاک جان تازه‌ای دمید