تعداد روستاهایی که تا پایان سال گاز رسانی خواهند شد

پرسپولیسی‌ها خوشحال نباشند؛ سروش به تهران برنگشت
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 1077 شهر و 21600 روستا از نعمت گاز بر خوردار هستند، تصریح کرد: تا پایان سال جاری، روزانه 15 روستا به جمع روستاهای گازرسانی شده اضافه می شود.

پرسپولیسی‌ها خوشحال نباشند؛ سروش به تهران برنگشت