۴۸۰۰ درخواست برای حفر چاه در دل خشکیده فارس!

پرسه مرگ در جاده های فارس/ بار دیگر یک اتوبوس در جاده نی ریز واژگون شد
«خبرجنوب» نوشت: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس اخیرا به فرم های موسوم به فرم 5 برای حفر چهارهزارو 800 حلقه چاه دراین استان اشاره کرد که اصولا وجود ندارند و روی کاغذ هستند و صرفا بر اساس آینده نگری غیراصولی کشاورزان بر امکان حفر آن پافشاری می شود و بحران زا هستند.

پرسه مرگ در جاده های فارس/ بار دیگر یک اتوبوس در جاده نی ریز واژگون شد