حمایت غرضی از کابینه پیشنهادی روحانی؛ گزینه‌ها باتجربه‌اند

پرداخت 10 میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به ستاد اربعین
محمد غرضی می‌گوید: کابینه پیشنهادی دوازدهم کابینه‌ای کارشناسی است و سیاسی بسته نشده است.

پرداخت 10 میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به ستاد اربعین