زور شهر به “زروم”نرسید

پرداخت ۳۶ مورد تسهیلات خودکفایی به مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد
اینجا هنوز دودکش های بخاری هیزمی نفس می کشند.اینجا پشت پنجره های چوبی می توان پیرزنانی را دید که سلام را در کوچه های کاه گلی به شما هدیه می کنند.

پرداخت ۳۶ مورد تسهیلات خودکفایی به مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد