تحقق بودجه عمرانی شهرداری زنجان تابع وضعیت درآمدی است

پرداخت‌های خرد مورد سرقت اطلاعات قرار نمی‌گیرد
عضو شورای شهر زنجان تحقق بودجه های سالانه به خصوص بودجه عمرانی شهرداری را تابع وضعیت درآمدی دانست.

پرداخت‌های خرد مورد سرقت اطلاعات قرار نمی‌گیرد