خاطره اینستاگرامی محسن رضایی از روز اول مدرسه؛ بابای من اسب نداشت…

پرتاب لنگه کفش به سوی حکمتیار در نماز جمعه هرات
محسن رضایی در اینستاگرام خود از چگونه به مدرسه رفتنش گفت.

پرتاب لنگه کفش به سوی حکمتیار در نماز جمعه هرات