تصاویر | نیشابور در انعکاس

پخش اولین «نود» سال ۹۶
نیشابور یکی از مهم ترین شهرهای ایران در دوران اسلامی بوده و امروزه سبقه و پیشینه تاریخی و فرهنگی اش بر همگان واضح است.”نیشابور در انعکاس” به آثار و بناهای باستانی و فرهنگی و طبیعت نیشابور می پردازد و در واقع راوی جاذبه های این شهر در قالب انعکاس است.

پخش اولین «نود» سال ۹۶