افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با الکترونیکی شدن مراحل قضائی در آذربایجان غربی

پایگاه داعش در لیبی به کنترل نیروهای دولتی در آمد
معاون قضائی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، با الکترونیکی شدن تمام مراحل قضائی خبرداد.

پایگاه داعش در لیبی به کنترل نیروهای دولتی در آمد