دزد حرفه‌ای به بهانه کمک به سالمندان کارت های بانکی آنها را سرقت می‌کرد

پایان همین هفته و با حضور نهادهای نظارتی برگزار می‌شود/نشست پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران
رئیس پلیس شهرستان همدان گفت: این دزد حرفه ای به بهانه کمک به سالمندان به طعمه های کم سواد و پیر در هنگام برداشت پول از حساب هایشان نزدیک شده و دست به سرقت کارت های بانکی آنها می زد.

پایان همین هفته و با حضور نهادهای نظارتی برگزار می‌شود/نشست پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران