خداحافظی زودهنگام اینتل با فناوری‌های پوشیدنی

پایانی تلخ بر یک دهه درخشش
اینتل با بستن واحد فناوری‌های پوشیدنی خود، خداحافظی زودهنگامی را با این صنعت رقم زد.

پایانی تلخ بر یک دهه درخشش