نارضایتی مردم هنزاء از ورود گردشگران

پاشا به جای مردم مظلوم حرف می زند/ تاکید بر نقش زنان به جای روایت تاریخی
استان ها>کرمان_هنزا یکی از زیبا ترین و یکی از مناطق بکر استان است که یکی از سرمایه گزاران در آن منطقه با سرمایه گزاری در آن منطقه قصد دارد تا هنزا به یکی از مقاصد گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی شود.

پاشا به جای مردم مظلوم حرف می زند/ تاکید بر نقش زنان به جای روایت تاریخی