صدور 6 میلیون متر مربع پروانه ساخت و ساز در مازندران

وقوع سالیانه ۲ میلیون و ۳۵۰هزار حادثه در کشور
فلاح استاندار مازندران گفت : سالانه در مازندران 6 میلیون متر مربع پروانه ساخت و ساز با ارزش ریالی 6 هزار میلیارد تومان صادر می شود .

وقوع سالیانه ۲ میلیون و ۳۵۰هزار حادثه در کشور