پیام وزیر ارشاد برای درگذشت جعفر والی

وقتی آخوندی تلویزیون دلواپس را ادب کرد!
سیدرضا صالحی امیری در پی درگذشت جعفر والی، هنرمند پیشکسوت،متن پیامی را منتشر کرد.

وقتی آخوندی تلویزیون دلواپس را ادب کرد!