تغییر زمان اجرای نمایش موزیکال «دیوان تئاترال»

وفای به عهد اوپک در کاهش تولید نفت
ساعت اجرای نمایش موزیکال «دیوان تئاترال» در شش اجرای پایانی تغییر کرد.

وفای به عهد اوپک در کاهش تولید نفت