وداع با سیاستمدار بزرگ

وضعیت فلسفه در ایران چگونه است؟
حسین جابری انصاری

وضعیت فلسفه در ایران چگونه است؟