مراسم معارفه مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان مازندران برگزار شد

وضعیت اورژانسی پزشکان خانواده / لطفا به این پزشکان رسیدگی کنید!
با حضور معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست مازندران معرفی شد.

وضعیت اورژانسی پزشکان خانواده / لطفا به این پزشکان رسیدگی کنید!