۹۵درصد از کارگران قراردادهای موقت دارند

وزیر کشور دستور بررسی علت لغو سخنرانی مطهری را صادر کرد
ایسنا نوشت: رئیس کانون کارگران ساختمانی گفت: 95 درصد از کارگران قراردادهای موقت دارند که این امر امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد.

وزیر کشور دستور بررسی علت لغو سخنرانی مطهری را صادر کرد