برگزاری انتخابات سالم و قانونی هدف تمامی مسئولان است

وزیر نیرو پنجشنبه به یاسوج سفر می کند
استاندار همدان گفت: باید مردم را تشویق و ترغیب کرد تا در انتخابات به صورت فعال شرکت کنند، و ما نیز به عنوان مسئولان برگزاری انتخابات قول داده‌ایم انتخاباتی سالم و قانونی برگزار شود و بر این تعهد نیز پایبندیم.

وزیر نیرو پنجشنبه به یاسوج سفر می کند