پاسخ مجتهدزاده به نظرخواهی خبرآنلاین |اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ، برجام به دست نمی‌آمد؟

وزیر سابق دادگستری طالبان:به دنبال ایجاد روابط با روسیه هستیم
پاسخ دکتر پیروز مجتهد زاده ژئوپلیتیسین به نظرخواهی خبرآنلاین که پرسیده بود اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ، برجام به دست نمی‌آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم؟

وزیر سابق دادگستری طالبان:به دنبال ایجاد روابط با روسیه هستیم