توضیحات رئیس مالیات درباره ارزش افزوده از حلقه آخر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد استان ایلام شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تصمیم اخیر مجلس در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، آثار و تبعات سوئی در پی دارد; ضمن اینکه اجرای این تصمیم، اقتصاد کشور را با چالش و نیز کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد استان ایلام شد