کاهش بارندگی‌ها در فارس، نگرانی از برداشت بی رویه منابع زیرزمینی را افزایش می‌دهد

ورود ٩٠ هزار پرونده به دستگاه قضایی استان البرز در ٦ ماهه نخست سال
«خبرجنوب» نوشت: در اندیشه مهاجرت هستند؛ به جایی که اندک آبی برای خوردن پیدا شود. هرکسی، هر چیزی که دارد و می تواند با خود بردارد را برداشته و به سمت شهرهایی که هنوز اندک آبی برای خوردن دارند راه افتاده است. برخی به سمت شمال کشور می کوچند؛ کسی، اگر دستش می رسیده توانسته کاری در شهرهای دیگر دست و پا کند و اگر نه، بدون پول و توانایی کافی در حاشیه شهرهای دیگر کشور سکنی گزیده است.

ورود ٩٠ هزار پرونده به دستگاه قضایی استان البرز در ٦ ماهه نخست سال