ترامپ با اقتصاد آمریکا چه خواهد کرد؟

ورود ناگهانی اتوبوس شرکت‌واحد به پیاده‌رو در خیابان مطهری
ایسنا نوشت:گرچه سیاست‌های اقتصادی ترامپ به روشنی مشخص نیست ولی طبق آنچه وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته است می‌توان تحلیلی از وضعیت تجارت، ‌سیاست پولی و مالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ارایه کرد.

ورود ناگهانی اتوبوس شرکت‌واحد به پیاده‌رو در خیابان مطهری