هوای اصفهان همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است

واگذاری سینما «ایران» به حوزه هنری؛ آری یا خیر؟
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان گفت: امروز نیز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

واگذاری سینما «ایران» به حوزه هنری؛ آری یا خیر؟