کاربرد انواع صکوک در تامین مالی طرح‌ها

واکنش حسام‌الدین آشنا به جمله جنجالی قالیباف در مناظره
مهدی کنعانی

واکنش حسام‌الدین آشنا به جمله جنجالی قالیباف در مناظره