ابتکار: همدان در استفاده از انرژی خورشیدی در کشور پیشگام است

واکنش ایران به ترکیه چه باید باشد؟
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: استان همدان در زمینه محیط زیست گام های خوبی برداشته و امروز همدان در انرژی های خورشیدی در کشور پیشگام است.

واکنش ایران به ترکیه چه باید باشد؟