دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و موادمخدر

هیچ اطلاعاتی درباره بابک زنجانی به وزارت خارجه داده نشد
معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کردند.

هیچ اطلاعاتی درباره بابک زنجانی به وزارت خارجه داده نشد