دنیای زور و استکبار

هنوز نظر شورای نگهبان درباره تعریف «رجل مذهبی‌سیاسی» اعلام نشده است
در دنیای زور و استکبار ، قلدری و ارباب سالاری هر چه ارباب انجام دهد یا بگوید ،حق با اوست ودیگران اند که باید به دنبال دلیل و یا علت بگردند.

هنوز نظر شورای نگهبان درباره تعریف «رجل مذهبی‌سیاسی» اعلام نشده است