بحران مدیریت، رفیق همیشگی پرسپولیس!

هنرمندان به یاد دنیا فنی‌زاده گردهم آمدند
بحران مدیریت؛ شاید این آشناترین عبارت در یادداشت‌های مربوط به باشگاه پرسپولیس طی دو دهه اخیر باشد.

هنرمندان به یاد دنیا فنی‌زاده گردهم آمدند