استقبال از فصل تابستان با چهار سریال جدید

هلند در کشتار سربرنیتسا مقصر شناخته شد
بعد از اتمام ماه مبارک رمضان و پایان پخش سریال هایی که برای این ماه در نظر گرفته شده بودند تلویزیون چهار مجموعه جدید برای پخش از شبکه های مختلف در نظر گرفته است.

هلند در کشتار سربرنیتسا مقصر شناخته شد