تصاویر | بحران در پاراگوئه | از آتش زدن ساختمان پارلمان تا کتک‌کاری مردم و پلیس

هشدار پلیس درباره قرارهای مجازی سیزده‌بدر
معترضان در پاراگوئه، ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند. بعد از تصویب یک ماده قانونی که انتخاب رئیس‌جمهور پاراگوئه برای دوره دوم را مجاز می‌کند معترضان به ساختمان پارلمان حمله کردند.

هشدار پلیس درباره قرارهای مجازی سیزده‌بدر