من نور خورم که قوت جان است

هشدار رییس مرکز اجرائیات: پایان آذر، آخرین مهلت بخشودگی 2 برابری جرایم معوق/نپردازید، دوبرابر می‌شود
دل انسان نیز که مانند بدن مادی دچار خستگی می‌شود، به وسیلۀ اموری که با آن سنخیت دارند، آرامش می‌یابد و رفع خستگی می‌نماید.

هشدار رییس مرکز اجرائیات: پایان آذر، آخرین مهلت بخشودگی 2 برابری جرایم معوق/نپردازید، دوبرابر می‌شود