صدرعاملی: جشنواره حسنات مرکز شناسایی استعدادهای فیلمسازی کشور است

هشدار رییس ستاد انتخابات نسبت به مناقشات سیاسی
مهر به نقل از دبیر جشنواره فیلم حسنات نوشت: این جشنواره مرکز شناسایی استعدادهای فیلمسازان کشور است و سینماگر آینده مملکت را در مسیری هدایت می کند تا در جشنواره های دیگر جوایز بسیاری دریافت کند.

هشدار رییس ستاد انتخابات نسبت به مناقشات سیاسی