فیلم | طرح باند فرودگاه دایره‌‌ای شکل در هلند

هشدار درباره ارتباط سفیدی مو با بیماری‌های قلبی-عروقی
هنک هسلنیک محقق سازمان هوافضای هلند طرحی دایره وار برای باند فرودگاه های تجاری برای مقابله با مشکل روزافزون ترافیک هوایی ارائه کرده است.

هشدار درباره ارتباط سفیدی مو با بیماری‌های قلبی-عروقی