افزایش بهره برداری از ظرفیت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی زیباشهر زنجان

هشدارهایی درباره حوادثی که می‌تواند در زمستان رخ بدهد
مدیر امور آبفای زنجان از افزایش بهره برداری از ظرفیت مخزن 15 هزار مترمکعبی زیباشهر با اجرای طرح خط انتقال خیابان پروین اعتصامی به خیابان خرمشهر خبر داد .

هشدارهایی درباره حوادثی که می‌تواند در زمستان رخ بدهد