کسب رتبه برتر شرکت آبفار لرستان در ارزیابی عملکرد وب سایت های اینترنتی شرکت های آبفارکشور

هشت طرح آبرسانی در روستاهای بروجرد اجرا شد
شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد وب سایت های اینترنتی (وبگاه) شرکت های آب و فاضلاب کشور شد

هشت طرح آبرسانی در روستاهای بروجرد اجرا شد