یزدانی ضربه فنی شد ایرادی ندارد اما سرماخوردگی بهانه خوبی برای شکست او نیست!

هزینه‌ سیاسی که خودسرها به نظام تحمیل می‌کنند
حسن یزدانی شکست خورده‌ است ایرادی ندارد،ضربه فنی شده است مشکلی نیست اما آوردن بهانه‌های ابتدایی برای توجیه آن صورت خوشی ندارد.

هزینه‌ سیاسی که خودسرها به نظام تحمیل می‌کنند