متوسط هزینه هر بازنشسته برای دولت چقدر است؟

هر ایرانی ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان
دولت برای هر بازنشسته ماهانه 640 هزار و 169 تومان از محل بودجه عمومی هزینه می کند.

هر ایرانی ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان