۱۷ نماینده دموکرات مراسم تحلیف ترامپ را تحریم کردند

هاموند: مجبور شویم مدل اقتصادی را تغییر می‌دهیم
تعداد نماینده‌های حزب دموکرات که مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا را تحریم کردند به ۱۷ نفر افزایش یافت.

هاموند: مجبور شویم مدل اقتصادی را تغییر می‌دهیم