عمر مفید ساختمان در ایران و اروپا چه تفاوتی دارد؟

هافبک استقلال مصدومیتش را تکذیب کرد
ایسنا به نقل از یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نوشت: عمر مفید ساختمان در اروپا 100سال و در ایران25سال است.

هافبک استقلال مصدومیتش را تکذیب کرد