اعتراض ورزشکاران زن به آلودگی پیست اصفهان

هافبک استقلال مشتری مشهدی پیدا کرد
تعدادی از ورزشکاران زن به آلودگی هوای پیست تمرینی اصفهان اعتراض کردند.

هافبک استقلال مشتری مشهدی پیدا کرد