اینفوگرافیک | تداوم رشد اقتصادی مثبت در ایران

«نوزده پنج»؛ نگاهی متفاوت به انهدام و تغییر
در اینفوگرافیک زیر تدبیر برای تداوم رشد اقتصادی مثبت در ایران از سال 1393 تا 1396 را می‌بینید.

«نوزده پنج»؛ نگاهی متفاوت به انهدام و تغییر