نخستین نشان جهانی فلوره کشور به دست شمشیر باز همدانی

نماینده تهران:آملی لاریجانی گفت دادستان مشهد10بار با استاندار برای لغو سخنرانی مطهری تماس گرفت اما..
رئیس هیئت شمشیر بازی همدان گفت: علیرضا سلیمانی ورکانه، شمشیر باز همدانی نخستین نشان جهانی کشور را در اسلحه فلوره به خود اختصاص داد .

نماینده تهران:آملی لاریجانی گفت دادستان مشهد10بار با استاندار برای لغو سخنرانی مطهری تماس گرفت اما..