افزایش 11.2 درصدی آمار تردد وارده به استان اردبیل

نمایش جهیزیه با خودنمایی عجیب و غریب تازه به دوران رسیده ها
در پنج ماه گذشته تردد وارده به استان اردبیل با 11.2 درصد افزایش به رقم سه میلیون و 386 هزار و 608 تردد رسیده است.

نمایش جهیزیه با خودنمایی عجیب و غریب تازه به دوران رسیده ها