مطالبات تولید شفاف و روشن است

نمایشگاه صنایع دستی، ایستگاه کاروان پیوند
فعالان اقتصادی استان سمنان نشست مشترکی را با وزیر دادگستری جناب آقای دکتر آوایی در محل استانداری سمنان برگزار کردند.

نمایشگاه صنایع دستی، ایستگاه کاروان پیوند