بشاراسد: دشمنان همه شیوه‌ها را درجنگ با سوریه استفاده کردند

نقش پایداری‌ها در انصراف جلیلی از کاندیداتوری
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری سوریه گفت: دشمنان از همه ابزارها به ویژه تروریسم وهابی و اخوانی برضد سوریه استفاده کردند.

نقش پایداری‌ها در انصراف جلیلی از کاندیداتوری