تبریک پنه لوپه کروز به فرهادی: آفرین اصغر/ عکس

نقشه جنگ جدید پنتاگون برای داعش
پنه لوپه کروز موفقیت اصغر فرهادی در اسکار را تبریک گفت.

نقشه جنگ جدید پنتاگون برای داعش